Darovací podmínky

Přečíst podmínky

Darovací podmínky Spolku pro záchranu bohosudovských varhan

I. Definice

Kde je dále v tomto textu používán výraz „Podmínky“, rozumí se jím tyto darovací podmínky. Kde je dále v tomto textu používán výraz „Spolek“, rozumí se jím Spolek pro záchranu bohosudovských varhan, IČ: 08949182, se sídlem Husitská 73/76, 417 41 Krupka, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu L, vložka 12617. Kde je dále v tomto textu používán výraz „Dárce“, rozumí se jím fyzická nebo právnická osoba poskytující Dar spolku. Darem se dále rozumí dar poskytnutý Dárcem spolku. Webem se dále rozumí webové stránky spolku na doméně www.varhanybohosudov.cz. Projektem se rozumí konkrétní projekt, na který mají být dle rozhodnutí výkonného výboru spolku v souladu s jeho Stanovami poskytovány finanční dary. Projektem je sbírka na opravu varhan v Bazilice Panny Marie Sedmibolestné v Bohosudově. Etapou projektu se rozumí dílčí část projektu, kterou lze realizovat samostatně a jejíž realizace je nezbytná ke splnění účelu Projektu jako celku.

II. Základní ustanovení

Tyto darovací podmínky platí pro poskytování Darů spolku. Poskytnutím Daru spolku Dárce vyslovuje souhlas s těmito Podmínkami a zavazuje se jimi řídit. Bude-li mezi Dárcem a Spolkem uzavřena samostatná písemná darovací smlouva nebo jiná písemná dohoda, s níž budou tyto Podmínky v rozporu, má taková darovací smlouva nebo jiná dohoda přednost před těmito podmínkami.

III. Poskytnutí daru

Dárce je oprávněn poskytovat Dar podle těchto Podmínek a to buď prostřednictvím platebního systému Stripe v rámci tzv. “Adopce píšťaly”, nebo poskytnutí Daru převodem na transparentní účet vedený u banky.

Prostřednictvím platebního systému Stripe umístěného na Webu mohou být poskytovány Dary ve výši Kč 500,- ; Kč 1 000,- ; Kč 2 000,- ; Kč 3 000,- ; Kč 5 000,- ; Kč 7 000,- ; Kč 10 000,- ; Kč 15 000,- ; Kč 20 000,- nebo Kč 25 000,- v rámci virtuální „adopce píšťaly“. V případě platby prostřednictvím platebního systému Stripe Dárce souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku.

Převodem na transparentní účet vedený u banky je možné poskytnout dar v libovolné finanční částce.

Nedohodne-li se Dárce se Spolkem jinak, dochází k uzavření darovací smlouvy mezi Dárcem a Spolkem, jejímž předmětem je poskytnutí Daru, okamžikem odeslání platby Dárcem. Náklady vzniklé Dárci v souvislosti s poskytnutím Daru, např. náklady na internetové připojení, bankovní poplatky apod. si hradí Dárce sám. Tímto není dotčena možnost uzavření samostatné darovací smlouvy mezi Dárcem a Spolkem. V případě zájmu o vydání potvrzení o přijetí daru nebo o vyhotovení samostatné smlouvy o poskytnutí daru pro daňové účely Dárce zkontaktuje Spolek. V tomto případě je Spolek povinen Dárci bez zbytečného odkladu takové potvrzení, resp. návrh smlouvy zaslat.

IV. Využití daru

Spolek je povinen s Darem naložit v souladu se svými Stanovami a rozhodnutím výkonného výboru Spolku. V případě obdržení Daru Projekt je Spolek povinen poskytnutý Dar využít výhradně na Projekt popřípadě na samostatnou Etapu projektu. V případě, že na určitou samostatnou Etapu projektu bude vybrána částka převyšující rozpočet samostatné Etapy projektu, je v pravomoci výkonného výboru Spolku rozhodnout o přesunu přebytku do další samostatné Etapy projektu tak aby realizace každé samostatné etapy vedla ke splnění cílů Projektu jako celku.

Realizací Projektu jako celku bude Projekt ukončen.

Sbírka může být ukončena i před ukončením Projektu, pokud dojde k vybrání cílové částky potřebné pro realizaci Projektu jako celku.

Dary zaslané po oznámení ukončení Sbírky budou dále připisovány na sbírkovém účtu, a to ve lhůtě 14 dní.

Po této lhůtě je pravomocí Spolku rozhodnout o využití této části Daru za jiným účelem.

Výkonný výbor Spolku je oprávněn ve lhůtě 30 dnů ode dne obdržení Daru rozhodnout o odmítnutí Daru, a to bez uvedení důvodu, zejména však v případě, že Dárcem bude právnická osoba s neprůhlednou vlastnickou strukturou nebo dar bude nepřijatelný z etických důvodů apod. Spolek je v takovém případě oprávněn od uzavřené darovací smlouvy odstoupit, s účinky ex tunc; k odstoupení dojde buď jeho doručením Dárci, nebo dnem jeho uveřejnění na Webu. Poskytnutý Dar je Spolek v takovém případě povinen bez zbytečného odkladu ode dne odstoupení vrátit zpět na bankovní účet, z něhož byly finanční prostředky poukázány. Dárce nemá nárok na úroky přirostlé v období od poskytnutí Daru do jeho vrácení.

V. Ochrana osobních údajů

Dárce bere na vědomí a souhlasí s tím, aby Spolek shromažďoval, zpracovával a uchovával jeho osobní údaje, a to za účelem jejich interní potřeby Spolku, za účelem zpracování výročních zpráv, vedení statistik apod. Souhlas dle tohoto článku je udělován na dobu 10 let ode dne posledního poskytnutí Daru Dárcem.

Dárce bere na vědomí a souhlasí s tím, aby byl jako Dárce uváděn ve výroční zprávě Spolku nebo v Pamětní knize o záchraně varhan nebo v seznamu Dárců na Webu.

Dále Dárce bere na vědomí, že sbírkový účet je veden jako transparentní účet. V případě přispění finančních prostředků na tento účet, je zobrazeno jméno přispěvovatele, číslo jeho účtu a zaslaná částka. Zasláním prostředků na náš sbírkový účet vyjadřuje Dárce svůj souhlas se zveřejněním svého jména a dalších údajů, včetně výše zaslané částky.

VI. Závěrečná ustanovení

Tyto Podmínky se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Veškeré spory vyplývajících z těchto Podmínek, jakož i z jednotlivých darovacích smluv uzavřených dle těchto Podmínek, budou řešeny věcně a místně příslušnými soudy České republiky.

VII. Účinnost

Tyto Podmínky nabývají účinnosti a byly uveřejněny na Webu dnem 2.1.2021.